Harita ve Kadastro Programı Ders İçerikleri

 

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜN

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI  I.YARIYIL

YDB 1801 İNGİLİZCE I

Belirteçler; Ön hal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn’t, Must, Mustn’t, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.

HRK 1005 MESLEKİ HESAPLAMALAR

Yatay açı ölçücü, İkiyarım silsile açı ölçümü, Silsile yöntemiyle açı ölçümü, Zemine İndirme, Dış merkezli açı ölçümü, Merkezlendirme elemanları, Düşey açı ölçümü, İlerden kestirme hesabı, Geriden kestirme hesabı – Kaestner Yöntemiyle çözüm, Geriden kestirme – Cassini Çözümü, Çift nokta geriden kestirme hesabı – Hansen Problemi, İki boyutlu koordinat dönüşümleri.

HRK 1007 MESLEKİ MATEMATİK

Tamsayılar, Kesirli sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Mutlak değer, Tamdeğer , Logaritma, Cebirsel ifadeler, Birinci dereceden denklemler, Oran, orantı problemleri, İkinci dereceden denklemler, Eşitsizlikler, Lineer denklem sistemleri ve Lineer eşitsizlik sistemleri, Açı, Üçgen ve temel özellikler, Çember denklemi ve temel özellikleri

HRK 1009 MESLEKİ TRİGONOMETRİ

Açı birimleri ve dönüşümleri, Dar açıların trigonometrik fonksiyonları, Açı fonksiyon dönüşümleri, Küçük açı bağıntısı, üç kenarlı şekiller, Üçgenlerde temel bağıntılar, Üçgen çözümleri, Yarım açı formülleri, İki trigonometrik fonksiyonun toplam ve farklarının bulunması.

HRK 1001 ARAZİ ÖLÇMELERİ I

Haritacılık Biliminin tanımı ve tarihçesi, Haritacılık konuları ve uygulama alanları, Temel Ölçü Birimleri, Ölçme hataları ve sınıflandırılmaları, Basit ölçme araçları, Optik Ölçme Aletleri genel yapısı, Uzunluk ölçme yöntemleri, Prizmatik Ölçü, Ayrıntı noktalarının hesabı, Yüzölçüm Hesapları.

HRK 1003 HARİTA ÇİZİMİ I

Harita çizim hazırlığı yapmak, Harita çizimi yapmak, Eş yükseklik eğrilerini çizmek, Kartografik işlemler yapmak.

BIP 1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Windows işletim Sistemi: Nesnelerin ve masaüstünün kullanımı ve tanıtımı; Başlangıç menüsü seçenekleri; Microsoft wind: Dosya açma, hazırlama, ayarlama, word ile üst ve alt bilginin hazırlanması; Excel ile hücre, satır, sütun sayfa yapısı, hücre biçimlendir ve formut yazımı; PowerPoint ile slayt oluşturma ve slayt gösterimi; Outlook ile Posta gönderimi ve alımı; Explorer nesneleri ve windows ile internette arama.

HRK 1497 MESLEK STAJI( 15 İŞ GÜNÜ)

Öğrencilerden 15 iş günü staj yapmaları ve harita çizimi, arazi ölçümü konularında pratik tecrübe kazanması beklenir. Staj bitiminde öğrenciler teknik rapor yazmalı ve bunu programlarına teslim etmelidirler.

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI  II.YARIYIL

YDB 1802 İNGİLİZCE II

Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, Could, Can, Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım Cümleleri; Fiil Yapıları: to, -ing; İsim Cümlecikleri; Zarf Cümlecikleri; Karşılaştırmalı Yapılar.

HRK 1002 ARAZİ ÖLÇMELERİ II

Yükseklik ölçümleri, Elektronik alet tanıtımı ve kullanımı, poligon tesisi ve hesabı.

İŞY 1824 TEMEL HUKUK

Hukuku oluşturan ilkeleri analiz etmek, Medeni hukuku oluşturan kavramları analiz etmek, Haritacılıkla ilgili diğer temel mevzuatı uygulamak.

HRK 1004 HARİTA ÇİZİMİ II

Mesleki yazılımları kullanarak harita yapmak, CAD yazılım mönülerini kullanmak, CAD yazılımlarında mesleki proje uygulamaları yapmak, Kesit işlemlerini yapmak.

BIP 1810 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Bir problemin çözümü için gerekli ilke, evre, algoritma ve akış şemaları, C programlama diline giriş ve kod yazımı,  aritmetik işlemler, döngüler ve kontrol deyimleri, Boole verisi, fonksiyonlar ve grafikler.

HRK 1498 MESLEK STAJI( 15 İŞ GÜNÜ)

Öğrencilerden 15 iş günü staj yapmaları ve harita çizimi, arazi ölçümü konularında pratik tecrübe kazanması beklenir. Staj bitiminde öğrenciler teknik rapor yazmalı ve bunu programlarına teslim etmelidirler.

HRK 1502 FOTOGRAMETRİ (SEÇMELİ)

Fotogrametri ve uzaktan algılama, uçuş planları

HRK 1504 HARİTACILIK FAALİYETLERİ (SEÇMELİ)

Haritacılık tarihini analiz etmek, Haritacılık kurumlarını analiz etmek, Haritacılık mesleğiyle ilgili işlemleri yapmak.

RTV 1802 İLETİŞİM (SEÇMELİ)

İletişim kavramı ve anlamı, İletişim Süreci, Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Sözsüz İetişim – Beden Dili.

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI  III.YARIYIL

HRK 2001 ARAZİ ÖLÇMELERİ III

Ağ noktalarını oluşturmak,tamamlayıcı ağ noktaları oluşturmak,kestirme hesaplarını yapmak,dış merkezli açı ölçmek,harita projeksiyonlarını karşılaştırmak,projeksiyon hesapları yapmak,iki boyutlu koordinat sistemlerinde hesaplamalar yapmak.

HRK 2005 KADASTRO I

Tapu ve kadastro kapsamında tüm arazi bilgilerini toplayıp depolamak, kadastro genel tanımı, kadastro teknik işlemleri, sınırlandırma işlemi, tespit.

HRK 2007 TAŞINMAZ HUKUKU

Eşya hukuku ile ilgili işlemler yapmak 2. Miras hukuku işlemlerini yapmak 3. Tapu ve tapu sicili işlemlerini yapmak 4. Kamulaştırma mevzuatı işlemlerini yapmak.

HRK 2003 HARİTA YAPIMI

Harita oluşturma işlemlerini arazide grup çalışması biçiminde gerçekleştirmek.

ATB 2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ –I

İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvvayi Milliye ve Misak-ı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü Barışı.

TDB 2801 TÜRK DİLİ-I

Dil, diller ve Türk dili, dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.

HRK 2501 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( SEÇMELİ)

Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması.

İŞY 2813 İŞLETME YÖNETİMİ I(SEÇMELİ)

İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, mülkiyet, hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon.

HRK 2797 MESLEK STAJI( 15 İŞ GÜNÜ) (SEÇMELİ)

Öğrencilerden 15 iş günü staj yapmaları ve harita çizimi, arazi ölçümü konularında pratik tecrübe kazanması beklenir. Staj bitiminde öğrenciler teknik rapor yazmalı ve bunu programlarına teslim etmelidirler.

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI IV.YARIYIL

HRK 2002 ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

Haritacılıkta gerekli sayısal noktaları sıklaştırabilmeyi, bunun teknik yollarını ve hesaplarını öğretmek. Nirengi sıklaştırması yapabilecek hesap tekniğini öğretmektir.

HRK 2004 APLİKASYON

Aplikasyon kavramı, yatay nokta aplikasyonu, doğru aplikasyonu, üç boyutlu aplikasyonlar, yatay kurp aplikasyonu, düşey kurp aplikasyonu, bina aplikasyonu ve TUS uygulaması, altyapı projelerinin aplikasyonu uygulamaları.

HRK 2006 ARAZİ YÖNETİMİ

İmar mevzuatı, İsteğe bağlı imar uygulamaları, zorunlu imar uygulamaları, diğer imar uygulamaları.

ATB 2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, Takrir-i Sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

TDB 1802 TÜRK DİLİ-II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları.

HRK 2502 KADASTRO II (SEÇMELİ)

Sayısal kadastro çalışmalarının tüm getirileri. Harita plan örneği, parseli yerinde göstermek, birleştirme işlemleri, cins değişikliği işlemleri, irtifak hakkı kurulması.

İŞY 2814 İŞLETME YÖNETİMİ II (SEÇMELİ)

Planlama Yapmak Örgütleme Yapmak Örgütleme Yapmak Yöneltmek Yöneltmek Koordinasyon Sağlamak Denetim Yapmak İş Analizi Yapılmasını Sağlamak İnsan Kaynaklarını Planlamak İşgören Adayı Bulmak İşgöreni Seçmek İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek İşgören Performansını Değerleme İşgören Performansını Değerleme İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak Kariyer Planlaması Yapmak İş Değerleme Ücretlendirmek Üretimi Planlamak Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak Kapasite ve Stok Planlaması.

HRK 2798 MESLEK STAJI( 15 İŞ GÜNÜ) (SEÇMELİ)

Öğrencilerden 15 iş günü staj yapmaları ve harita çizimi, arazi ölçümü konularında pratik tecrübe kazanması beklenir. Staj bitiminde öğrenciler teknik rapor yazmalı ve bunu programlarına teslim etmelidirler.

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI HAFTALIK DERS TABLOSU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI

DERSİN KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

YDB

1801

1

1

İNGİLİZCE  I*

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1803

1

1

ALMANCA  I*

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1805

1

1

FRANSIZCA  I*

Z

2

0

0

2

2

2

HRK

1005

1

1

MESLEKİ HESAPLAMALAR

Z

3

0

0

3

3

4

HRK

1007

1

1

MESLEKİ MATEMATİK

Z

3

0

0

3

3

4

HRK

1009

1

1

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

Z

3

0

0

3

3

4

HRK

1001

1

1

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

Z

3

2

0

5

4

5

HRK

1003

1

1

HARİTA ÇİZİMİ I

Z

3

0

0

3

3

4

BİP

1803

1

1

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I

Z

3

0

0

3

3

3

HRK

1497

 

 

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

Z

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

TOPLAM

 

20

2

0

22

21

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YDB

1802

1

2

İNGİLİZCE  II**

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1804

1

2

ALMANCA  II**

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1806

1

2

FRANSIZCA  II**

Z

2

0

0

2

2

2

HRK

1002

1

2

ARAZİ ÖLÇMELERİ II

Z

3

2

0

5

4

5

İŞY

1824

1

2

TEMEL HUKUK

Z

2

0

0

2

2

3

HRK

1004

1

2

HARİTA ÇİZİMİ II

Z

2

2

0

4

3

4

BİP

1810

1

2

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Z

3

0

0

3

3

3

HRK

1498

1

2

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

Z

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

12

4

0

16

14

21

HRK

1502

1

2

FOTOGRAMETRİ

S

2

0

0

2

2

3

HRK

1504

1

2

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

1812

1

2

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

S

2

0

0

2

2

3

HRK

1506

1

2

MESLEK ETİĞİ

S

2

0

0

2

2

3

RTV

1802

1

2

İLETİŞİM

S

2

0

0

2

2

3

SGP

1802

1

2

İLK YARDIM

S

2

0

0

2

2

3

 

 

1

2

BÖLÜM DIŞI

S

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

6

0

0

6

6

9

 

 

 

 

TOPLAM

 

18

4

0

22

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRK

2001

2

3

ARAZİ ÖLÇMELERİ III

Z

2

2

0

4

3

4

HRK

2005

2

3

KADASTRO I 

Z

3

0

0

3

3

3

HRK

2007

2

3

TAŞINMAZ HUKUKU

Z

3

0

0

3

3

4

HRK

2003

2

3

HARİTA YAPIMI

Z

3

2

0

5

4

5

ATB

2801

2

3

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

Z

2

0

0

2

2

2

TDB

2801

2

3

TÜRK DİLİ  I

Z

2

0

0

2

2

2

 

 

 

 

 

 

15

4

0

19

17

20

HRK

2501

2

3

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

2801

2

3

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

S

2

0

0

2

2

3

HRK

2503

2

3

MESLEKİ YABANCI DİL I

S

2

0

0

2

2

2

BİP

2809

2

3

VERİ TABANI VE YÖNETİMİ

S

3

0

0

3

3

3

İŞY

2813

2

3

İŞLETME YÖNETİMİ I

S

2

0

0

2

2

3

HRK

2505

2

3

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

S

3

0

0

3

3

2

HRK

2507

2

3

BİLG. DESTEKLİ GRAFİK TASARIM I

S

3

0

0

3

3

3

HRK

2797

2

3

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

S

 

 

 

 

 

4

 

 

2

3

BÖLÜM DIŞI

S

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

5

0

0

5

5

10

 

 

 

TOPLAM

 

20

4

0

24

22

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRK

2002

2

4

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

Z

2

2

0

4

3

5

HRK

2004

2

4

APLİKASYON

Z

2

2

0

4

3

6

HRK

2006

2

4

ARAZİ YÖNETİMİ

Z

2

2

0

4

3

4

ATB

2802

2

4

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

Z

2

0

0

2

2

2

TDB

2802

2

4

TÜRK DİLİ  II

Z

2

0

0

2

2

2

 

 

 

 

 

 

10

6

0

16

13

19

İŞY

2808

2

4

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

S

2

0

0

2

2

3

HRK

2504

2

4

MESLEKİ YABANCI DİL II

S

2

0

0

2

2

2

İNT

2802

2

4

KARAYOLU İNŞAATI

S

2

1

0

3

3

3

İŞY

2814

2

4

İŞLETME YÖNETİMİ II

S

2

0

0

2

2

3

HRK

2502

2

4

KADASTRO II

S

2

1

0

3

3

4

SGP

2804

1

2

ÇEVRE KORUMA

S

2

0

0

2

2

3

HRK

2798

2

4

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

S

 

 

 

 

 

4

 

 

2

4

BÖLÜM DIŞI

S

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

4

2

0

6

6

11

 

 

 

 

TOPLAM

 

14

8

0

22

19

30

*

Bu derslerden sadece birisi seçilecektir                                                                                                            

 

**

Bu derslerden sadece biri seçilecektir.

             

Not:  Ders Kredileri; 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

                       
                       
 

Yerel Kredi

       

AKTS Kredisi

   

Yarıyıl

Z/M Dersler

Seçmeli Dersler

Tplm

   

Yarıyıl

Z/M

S Ders

Tplm

   

I.YY

21

0

21

   

I.YY

30

0

30

   

II.YY

14

6

20

   

II.YY

21

9

30

   

III.YY

17

5

22

   

III.YY

20

10

30

   

IV.YY

13

6

19

   

IV.YY

19

11

30

   

Toplam

65

17

82

   

Toplam

90

30

120

   

 

 

 

 

 

 

 

 

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI HAFTALIK DERS LİSTESİ

İNGİLİZCE  I*

ALMANCA  I*

FRANSIZCA  I*

MESLEKİ HESAPLAMALAR

MESLEKİ MATEMATİK

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HARİTA ÇİZİMİ I

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

İNGİLİZCE  II**

ALMANCA  II**

FRANSIZCA  II**

ARAZİ ÖLÇMELERİ II

TEMEL HUKUK

HARİTA ÇİZİMİ II

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

FOTOGRAMETRİ

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

MESLEK ETİĞİ

İLETİŞİM

İLK YARDIM

ARAZİ ÖLÇMELERİ III

KADASTRO I 

TAŞINMAZ HUKUKU

HARİTA YAPIMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

TÜRK DİLİ  I

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

MESLEKİ YABANCI DİL I

VERİ TABANI VE YÖNETİMİ

İŞLETME YÖNETİMİ I

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

BİLG. DESTEKLİ GRAFİK TASARIM I

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

APLİKASYON

ARAZİ YÖNETİMİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

TÜRK DİLİ  II

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

MESLEKİ YABANCI DİL II

KARAYOLU İNŞAATI

İŞLETME YÖNETİMİ II

KADASTRO II

ÇEVRE KORUMA

Bağlantılar
BÖLÜM ETKİNLİK ALBÜM

Fotoğraflar için tıklayınız

İdari Personel
Yukarı Çık